บริการตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน.

aให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศไทย ซึ่งจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้วิธีการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การทดสอบระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

bเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร ในกรณีที่การตรวจสอบชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

cแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินว่ามีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี