บริการจัดทำบัญชี และงบการเงิน

บริการจัดทำบัญชี และงบการเงิน.

a.บริการจัดทำบัญชี, บันทึกบัญชี, ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงิน

b.บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

c.จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามที่ กฎหมายและกรมสรรพากรกำหนด

d.จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51 (แบบภาษีครึ่งปี) และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 (แบบภาษีประจำปี)

e.คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการยื่นแบบนำส่งกรมสรรพากร เช่น ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53,ภพ.30,รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย เป็นต้น

f.คำนวณและจัดเตรียมแบบประกันสังคมที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการยื่นแบบนำส่ง

g.เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

h.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและการจัดเก็บระบบเอกสารบัญชีที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี