บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน.

      ให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างรัดกุมป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็นและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุมและแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจได้ ทำให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวมที่ถูกต้องของธุรกิจของตน และสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์