Services

การบริการของ บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด.

บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด (TDA) เป็นสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเรามีการให้บริการหลักๆ อยู่5บริการ ดังนี้.

บริการจัดทำบัญชี และงบการเงิน.

A. บริการจัดทำบัญชี, บันทึกบัญชี, ปิดงบการเงินและจัดทำงบการเงิน

B. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

C. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามที่ กฎหมายและกรมสรรพากรกำหนด

D. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51 (แบบภาษีครึ่งปี) และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 (แบบภาษีประจำปี)

E. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการยื่นแบบนำส่งกรมสรรพากร เช่น ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53,ภพ.30,รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย เป็นต้น

F. คำนวณและจัดเตรียมแบบประกันสังคมที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการยื่นแบบนำส่ง

G. เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

H. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและการจัดเก็บระบบเอกสารบัญชีที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน.

A. ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศไทย ซึ่งจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้วิธีการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การทดสอบระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

B. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร ในกรณีที่การตรวจสอบชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

C. แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินว่ามีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีและภาษีอากร.

บริษัท ทีดีเอออดิท จำกัด (TDA) เป็นสำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ธุรกิจและองค์กร

กลยุทธในการวางแผนภาษีแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

การจัดการด้านรายได้

-รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

-รายได้ที่เสียในอัตราที่น้อยกว่าปกติ

-การกระจายการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

การจัดการด้านรายจ่าย

-การหักรายจ่ายครบถ้วนตามจริง (เอกสารต้องถูกต้องครบถ้วน)

-รายจ่ายที่สามารถหักได้มากกว่าที่จ่ายจริง

-เงินบริจาคที่สามารถหักได้ตามจริง และหักได้มากกว่าที่จ่ายจริง

-การลด และงดรายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณภาษีได้

การเลือกวิธีการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดภาษีมากที่สุด

บริการที่ท่านจะได้รับได้แก่

-การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

-การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่ถูกต้อง และประหยัดภาษีที่สุด

-การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติสำหรับรายการที่ต้องปฏิบัติต่างกันระหว่างบัญชี กับภาษีอากร

-การให้บริการเข้าชี้แจง และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน.
ให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบบัญชีอย่างเหมาะสม เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างรัดกุมป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็นและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยควบคุมและแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจได้ ทำให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวมที่ถูกต้องของธุรกิจของตน และสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์.
บริการงานจดทะเบียนนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา .

A. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ

B. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุนลดทุน

C. จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

D. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล

E. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

F. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการแก่ท่าน และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริการให้กับคุณ.