08/06/2017

รับบริการงานตรวจสอบภายใน/Internal audit Coming soon ขอขอบพระคุณผู้บริหาร Polynet ที่ให้ทีมงานเราได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง ประกอบรถยนต์เพื่อประเมินการรับงาน