17/02/2017

TDA AUDIT มาตรวจสถานที่โรงแรม 5 ดาว River Garden เพื่อเตรียมงานวางระบบบัญชี ใจกลางเมืองย่านสีลม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา