บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ทะเบียนเลขที่ 0105552081284 โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งมาจากงานด้านการตรวจสอบบัญชี, วางระบบและจัดทำบัญชี ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทในครือเพิ่มอีก 4 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ตามประเภทของงานให้กับลูกค้าในอนาคต ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ทีดีเอ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 0105555127625 ให้บริการงานวางระบบบัญชีและตรวจสอบภายใน

ทะเบียนเลขที่ 0105555127625 ให้บริการงานวางระบบบัญชีและตรวจสอบภายใน

2. บริษัท ทีดีเอ แอคเคาท์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

ทะเบียนเลขที่ 0105556168350 ให้บริการงานจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี

3. บริษัท ทีดีเอ ฮิวแมน เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

ทะเบียนเลขที่ 0105556179033 ให้บริการงานบริหารบุคคลด้านบัญชีและจดทะเบียนนิติบุคคลและบุคคธรรมดา

4. บริษัท ทีดีเอ แอสเซท จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

ทะเบียนเลขที่ 0105556179033 ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

“บริษัทเราให้บริการครบวงจรถึง 5 บริษัท บริหารงานโดย นายถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล ตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 8375 พร้อมทีมงานมากกว่า 20 คน ”

บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานทางด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดภายใต้ระบบการบริหารงานที่ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีทีมงานที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบภายในองค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน

 บุคลากรของเรามีประสบการณ์ และความชำนาญ รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ และไม่หยุดยั้งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจตลอดมา ปัจจุบันได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เรามีการฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีความรู้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้เรามั่นใจว่าบุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงทางด้านการตรวจสอบบัญชี, การจัดทำบัญชี, การตรวจสอบพิเศษ, การวางระบบบัญชี, และงานจดทะเบียนนิติบุคคล มาเป็นเวลานาน ซึ่งจะสามารถให้บริการท่านได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์ของกรรมการบริษัท ฯ :

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้เป็นที่เชื่อถือในสังคมและด้วยความที่ต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในวิชาชีพก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ธุรกิจและสังคมให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ผมจึงมาเปิดบริษัทฯ

เพื่อจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแม้เราจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เราจะช่วยผู้ประกอบการให้หมดความกังวลในเรื่องงานบัญชีและระบบบัญชี ของกิจการให้มากที่สุด บนพื้นฐานจรรยาบรรณของความถูกต้องและเชื่อถือได้

 

คุณ ถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล

ตำแหน่ง : กรรมการบริหารบริษัท

ตำแหน่ง : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย Certified Public Accouneants (CPA) 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

2549 เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8375 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรอง และให้สิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549

2547 จบการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การสอบบัญชี

2543 จบการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, บช.บ. สาขา การบัญชี

ประสบการณ์การทำงานจากปัจจุบัน-อดีต

ปัจจุบัน - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด และ บริษัทในเครือ

2552 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท รอแยล แลปปิดารี่ จำกัด

2550 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท กมล อินดัสตรี้ จำกัด

2548 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด

ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน, วางระบบการควบคุมภายในและจัดทำบัญชี และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯลฯ

เป็นวิทยากรอบรม ด้านการบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร ให้กับ มหาวิทยาลัย ,วิทยาลัย, บริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ

วิสัยทัศน์ของผู้ช่วยกรรมการบริษัท ฯ

ด้วยมีใจรัก “งานบัญชี” จึงทำให้มีความมุมานะตั้งใจเรียนคณะบัญชีพร้อมกับหาความรู้เกี่ยวกับบัญชีเพื่อเพิ่มพูนทักษะตลอดเวลาและใช้ความรู้ที่มีบวกกับความตั้งใจจากการทำงานในอดีตถึงปัจจุบัน มาช่วยในการบริหารจัดการงานให้กับสังคมไทยและผู้ประกอบกิจการเพื่อให้เกิดความเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในอนาคต

พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ของกรรมการ “บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด” ที่เป็นทิศทางเดียวกันกับข้าพเจ้าด้วยเหตุผลนี้จึงมาทำงานสายงานบัญชีและเป็นผู้ช่วยกรรมการข้าพเจ้าตั้งใจขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการให้หมดความกังวลทุกปัญหาในเรื่องงานบัญชีและระบบบัญชีของกิจการให้มากที่สุดบนพื้นฐานจรรยาบรรณของความถูกต้องและเชื่อถือได้

 

คุณ กัลยาณี สมมณี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการบริหารบริษัท

 

ประวัติการศึกษา

2549 จบการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, บช.บ. สาขา การบัญชี

ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน-อดีต

ปัจจุบัน – 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหารบริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด และบริษัทในเครือ

2558 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด และบริษัทในเครือ

2554 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สำนักงานบัญชี บริษัท แอคโปร์ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด

2550 – 2549 ผู้ทำบัญชีฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด ในเครือของ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2549 – 2547 ผู้ทำบัญชีสำนักงานอนันต์การบัญชี

ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ

1. เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม ด้านการบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร ให้กับ มหาวิทยาลัย ,วิทยาลัย, บริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ

2. ชำนาญงานด้าน : Account Information system (AIS), Cleaning Data Account , Implement system , SAP , ERP system , IT account