สภาวิชาชีพบัญชี กำลังจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 

        สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
       
สภาวิชาชีพบัญชี กำลังจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อดำเนินการทบทวนค่าบำรุงสมาชิกและค่าสมัครเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหากมีความคืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะ

 

ที่มา: fap.or.th