กระทรวงพาณิชย์ จัดทีมเฉพาะกิจ รองรับช่วงส่งงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

 

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการพร้อมทีมเฉพาะกิจ รองรับปริมาณการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ที่ส่วนใหญ่มักจะทยอยนำส่งงบฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายก่อนครบกำหนด ทำให้ช่วงดังกล่าวมีปริมาณการนำส่งงบฯ มากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
       
ดังนั้นระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 กรมฯ จะขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเซิร์ฟเวอร์ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการนำส่งงบการเงินได้เป็นจำนวนมาก และหากรอบระยะเวลาการนำส่งงบการเงินในสิ้นปีบัญชีตรงกับวันหยุดราชการ ให้สามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในวันทำการถัดไปได้โดยไม่เสียค่าปรับรวมทั้งหากนิติบุคคลมีความจำเป็นอนุโลมให้นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ด้วยภายใน 30 วัน โดยจะยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในการนำส่งงบฯ ผ่านระบบ e-Filing ว่าระบบจะมีเสถียรภาพรองรับการนำส่งงบการเงินในช่วง Peak Load และไม่ล่มกลางคันระหว่างการจัดส่งงบฯ แน่นอน

 

ที่มา: Nation TV