ครม.จูงใจบุคคลธรรมดาผันตัวสู่นิติบุคคลลดภาษีรอบด้าน

ครม.จูงใจบุคคลธรรมดาผันตัวสู่นิติบุคคลลดภาษีรอบด้าน
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 

        มติ ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีการเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล มีผลวันนี้-31 ธ.ค. 60 หวังเห็นภาคธุรกิจมีบัญชีเดียว ชำระภาษีตามจริง คาดจัดเก็บภาษีเพิ่ม 4,200 ล้านบาทต่อปี
       
       นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล โดยจะได้รับการลดหย่อนด้านภาษีหลายด้าน เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้กับบุคคลธรรมดาสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหารริมทรัพย์และทรัพย์สิน อื่นไปยังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
       
       ทั้งนี้ ยังได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระ แล้ว ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยการนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าจัดทำบัญชี และค่าสอบบัญชี นำมาหักเป็นรายจ่ายได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
       
       นอกจากนี้ยังกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนบุคคลนำค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายให้ลดเหลือเพียงร้อยละ 60 สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อต้องการสนับสนุนให้บุคคลธรรมดาหันมาตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคล มีการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 4,200 ล้านบาทต่อปี

 

ที่มา:MGR