บริการให้คำปรึกษาทางธรุกิจ

บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัญชี และภาษีอากร

บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด (TDA) เป็นสำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ธุรกิจและองค์กร

กลยุทธในการวางแผนภาษีแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

การจัดการด้านรายได้

-รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

-รายได้ที่เสียในอัตราที่น้อยกว่าปกติ

-การกระจายการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 

บริการที่ท่านจะได้รับได้แก่

-การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

-การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่ถูกต้อง และประหยัดภาษีที่สุด

-การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติสำหรับรายการที่ต้องปฏิบัติต่างกันระหว่างบัญชี กับภาษีอากร

-การให้บริการเข้าชี้แจง และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร