บริการด้านจัดทำบัญชี

รับจัดทำบัญชี นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

      บริษัทฯ เป็นผู้บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านส่งมอบให้ โดยการบันทึกรายการบัญชีจะปฏิบัติเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริการของเรา

ทีดีเอ ออดิท และ บริษัทในเครือ ให้บริการทางด้านบัญชีแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีให้บริการดังนี้

01.บริการตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน

02.บริการจัดทำบัญชี และงบการเงิน

03.บริการให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีและภาษีอากร

04.บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

05.บริการงานจดทะเบียนนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา