บริการงานจดทะเบียนนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา

บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน.

a.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ

b.จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุนลดทุน

c.จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

d.ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล

e.จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

f.ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ